Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

4. 9. 2011

I.Tématický celek : „ Kouzlo a plody podzimu“

Charakteristika:
Vytvářet ve třídě pohodovou klidnou atmosféru, aby se děti do mateřské školy těšily, dokázaly si vzájemně pomáhat a naslouchat. Podporovat  dětská přátelství – kamarádské vztahy. Vést děti k pocitu, že se v MŠ setkává s těmi, kteří ho mají rády, starají se o to, aby mu zde bylo dobře a mohlo bez zábran poznávat prostředí  školy a jejího okolí.
Učit poznávat vzájemné vztahy, spolupráci, komunikaci, dodržování pravidel, seznamování s postoji, které vedou k úctě k druhý. 

 

Záměry:
- seznamovat děti s prostory mateřské školy a jejího okolí, orientovat se v nich
- učit se znát své jméno, značku, vnímat své místo ve třídě
- učit děti vzájemně se oslovovat jménem
- podporovat rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování
- vést děti k ukládání věcí ( hraček, oblečení) na své místo
- vést děti k vnímání střídání pravidelných činností ve škole
- procvičovat časové vztahy a pojmy
- vést děti k vyslovení svých potřeb
- rozvíjet pozitivní city, podporovat získání sebedůvěry
- chápat, že každý má ve skupině svou roli, podle které je třeba se chovat ( škola, herní skupina…)
- podporovat komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu
- společně s dětmi vytvářet a dodržovat pravidla společného chování
- respektovat jeden druhého , vytvářet si další společná  pravidla např. při hře
- učit se sebeovládání
- posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování,umět se soustředit
- postupně vést děti k poznání, že tak jak se rozhodne, nese za své rozhodnutí odpovědnost
- být citlivý ve vztahu k ostatním dětem a lidem
- vést děti ke sdělování zážitků a prožitků
- vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( výtvarnými, hudebními, pohybovými, řečovými, apod.)
- dodržovat normy společenského chování. Používat slova – děkuji, prosím,promiň, požádat o odpuštění
- seznámit děti s těmi, kteří se o ně v mateřské škole starají, přiblížit jim jejích úlohu v péči o ně
- zaměřit se na komunikaci nejen s vrstevníky, ale i s dospělými, se kterými se v MŠ setkává
- podporovat prosociální chování k ostatním  - dětem, lidem, rodině
- pozorovat život ve městě, posilovat vztah ke svému bydlišti
- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich pomoci
- upevňovat u dětí povědomí o jeho postavení v rodině
-  rozvíjet u dětí kladné vztahy k rodičům, sourozencům, prarodičům, vědět, proč jsou pro ně důležité
- seznamovat děti s prostředím základní školy, se staršími kamarády, ale i s p. učiteli, při setkávání s nimi přiměřeně komunikovat
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 

zpět